Montessori

Maria Montessori

M. Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, gdzie najważniejsze jest dziecko, które rozwija się poprzez zabawę i indywidualne zdobywanie doświadczeń. W założeniach Montessori dzieci mają głęboki szacunek do siebie nawzajem – rozumieją swoją indywidualność. Według Marii Montessori każde dziecko rodzi się inteligentne, ale używa właściwych sobie sposobów do nauki. Dlatego dzieci uczą się nowych rzeczy wtedy, gdy są do tego gotowe, a nie wtedy, gdy narzuca im to dorosły.

Metoda Marii Montessori


W naszym przedszkolu nauczamy metodą M. Montessori

M. Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, gdzie najważniejsze jest dziecko, które rozwija się poprzez zabawę i indywidualne zdobywanie doświadczeń.

W założeniach Montessori dzieci mają głęboki szacunek do siebie nawzajem – rozumieją swoją indywidualność. Według Marii Montessori każde dziecko rodzi się inteligentne, ale używa właściwych sobie sposobów do nauki. Dlatego dzieci uczą się nowych rzeczy wtedy, gdy są do tego gotowe, a nie wtedy, gdy narzuca im to dorosły.

W metodzie Montessori dzieci są uczone, że błędy to naturalna część życia człowieka – dlatego nie boją się ich popełniać. Podstawą metody jest zrozumienie, a nie zapamiętywanie. Dlatego nauka odbywa się poprzez eksperymenty i sprawdzanie, śledzenie, poszukiwanie, co angażuje dziecko w zajęcia. Ma wykształcić w dziecku samodyscyplinę, wewnętrzne poczucie celu i motywację.

O Montessori

Różnice w nauczaniu

Metoda Montessori Metoda Tradycyjna
Dziecko pracuje indywidualnie z wybranym przez siebie materiałem, dostosowanym do jego rozwoju, potrzeb i zainteresowań. Dzieci pracują w grupie, jednakowo według ustalonego programu zajęć dla danego rocznika.
Dziecko wybiera miejsce, formę pracy i czas jaki chce danemu zadaniu poświęcić. Nauczyciel wybiera miejsce, formę i czas zajęć.
Odpowiednio przygotowane otoczenie edukacyjne mobilizuje do działania. Nauczyciel skłania do działania.
Nauczyciel jest przewodnikiem i obserwatorem dziecka. Nauczyciel znajduje się w centrum jako głównie prowadzący.
Materiał dydaktyczny Montessori jest tak skonstruowany, że umożliwia samodzielną naukę dziecka. Nauka odbywa się za dużym pośrednictwem nauczyciela.
Pomoce dydaktyczne podzielone na poszczególne działy są elementami świata rzeczywistego. Duża ilość zabawek i bajek wprowadzających w świat fantazji.
Grupy zróżnicowane wiekowo powodują, że dzieci uczą się wzajemnie od siebie, rozwijają samodzielność i niezależność od dorosłych. Podział dzieci na grupy według tego samego wieku powoduje konkurencję wśród rówieśników na zasadzie „lepszy-gorszy”.
Odzwyczajanie od nagrody i kary, dzięki czemu następuje naturalny rozwój i kształtowanie się wewnętrznej samodyscypliny dziecka. Częste nagrody i kary zaburzają rozwój samodyscypliny.
Materiał utrwalany jest poprzez możliwość powracania do wcześniejszych zadań i związanych z nimi odczuciami wewnętrznymi. Materiał utrwalany jest indywidualnie przez dziecko w domu z rodzicem.
Szeroki wachlarz pomocy sensorycznych, za pomocą, których dziecko rozwija wszystkie swoje zmysły i myślenie przestrzenne, niezbędne do matematyki. Niewielki nacisk na rozwój sensoryczny.
Rozwijanie poszanowania dla pracy własnej i innych przez tzw. „lekcje ciszy”. Brak „lekcji ciszy”.

Pedagogika M.Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

– rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
– wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
– wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
– osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
– wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
– uniezależnieniu od nagrody,
– formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
– szacunku dla pracy innych,
– rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
– osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

Uczenie przez działanie: Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
Samodzielność: Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
Koncentracja: Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
Lekcje ciszy: Dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
Porządek: Dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
Społeczne reguły: Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
Obserwacja: Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Related posts

Główna

Montessori Przedszkole Niepubliczne Sportowo-Językowe Zielony Miś Przedszkole rozpoczęło działalność w 1951 roku. Siedziba placówki mieści się w...

Posted

KONTAKT

Montessori Przedszkole Niepubliczne Sportowo-Językowe „Zielony Miś” aleja Wojska Polskiego 123 70-490 Szczecin Telefon: +48 91 422 19 59 Telefon...

Posted