JĘZYK OBCY

• rozwijanie u dzieci wiary we własne możliwości językowe.
• rozwijanie u dzieci postawy ciekawości, otwartości i akceptacji wobec innych kultur.
• rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania i mówienia).
• nauczanie słownictwa i języka funkcjonalnego i sytuacyjnego.
• praca w grupach, wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu, rozbudzenie zainteresowania językiem i kulturą krajów.
• zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, stymulowanie samodzielności w prostych pracach plastycznych, wykorzystanie najnowszych technologii w nauczaniu.

8403878432_4df1e9c9ac_z

WARSZTATY PLASTYCZNE

Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.
• rozwijanie umiejętności plastycznych dziecka
• pobudzenie twórczości artystycznej dziecka
• ukazywanie piękna świata otaczającego dziecko
• skupienie uwagi na wykonywanej pracy

RYTMIKA

• zabawy ruchowe przy piosenkach rytmicznych
• nauka i omówienie nowych piosenek
• próby przed występami na imprezach okolicznościowych
• rozwijanie wrażliwości muzycznej w całym organizmie
• tworzenie poczucia porządku i równowagi po obudzeniu wszystkich możliwości motorycznych
• rozwijanie wyobraźni

5336825716_98f66aa0e2_z

TANIEC

• pobudzenie twórczości artystycznej dziecka.
• rozwijanie sprawności ruchowej.
• rozwijanie poczucia rytmu.
• pokonanie nieśmiałości.
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
• uwrażliwienie na piękno muzyki.

5801973046_f7065c4ea7_z

PRZYRODA

• kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na jej piękno.
• uczenie poszanowania przyrody.
• uświadomienie roli człowieka w przekształcaniu środowiska naturalnego.
• budzenie zrozumienia dla życia i ich roli w przyrodzie.
• rozwijanie zainteresowania uczniów otaczającym światem.
• zapoznanie z różnorodnością świata roślin i zwierząt.
• zapoznanie z budową roślin i zwierząt.
• uwrażliwienie uczniów na los zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

15756506355_b8ed9d39a2_z

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne to nowoczesne, skuteczne metody pracy z kształtowaniem mowy dla dzieci. Mają na celu:
• całkowitą profilaktykę mowy.
• kompleksową diagnozę wszystkich wad wymowy.
• orientacyjne badanie słuchu.
• sprawdzanie kompetencji komunikacyjnej.

fe37aa2ee646-1-

• polepszenie ogólnego stanu zdrowia.
• uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej.
• zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka.
• przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika.
• popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków
poprzez zabawę i ćwiczenia.

PIŁKA NOŻNA

1425048795_8bad3612e7_z

KARATE

• świadomość, że odpowiednio przeprowadzony trening karate jest skutecznym narzędziem do wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

• przekonanie, że ćwiczenia karate wzbogacają, urozmaicają i uzupełniają zwykłe zajęcia ruchowe w przedszkolach i klasach zerowych

• wiedza, że okres 5 4 3 2 lat jest odpowiednim momentem w rozwoju psychofizycznym dziecka w którym z korzyścią dla ćwiczącego można wprowadzać elementy karate do zajęć ogólnorozwojowych

2484969590_ff5bf33e3a_z

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

• pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy.
• korygowanie zaburzeń statyki ciała.
• wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych.
• rozciąganie partii mięśni przykurczonych.
• wyrównywanie odchyleń postawy.
• wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy.
• przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady.
• zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach.
• uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia.
• stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia.
• poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

5593305915_5f5ab39757_z